Bunny is geopend vanaf 06:00

Kindermishandeling & Vertrouwensinspecteur

BUNNY vindt een goede en vroegtijdige signalering belangrijk. Tijdens werkoverleggen staat dit onderwerp op de agenda en brengen wij dit opnieuw onder de aandacht bij alle medewerkers. Hierdoor zullen signalen en zorgen die kunnen duiden op kindermishandeling en/of huiselijk geweld snel gevolgd kunnen worden met het volgen van het stappenplan.

Wij werken met een protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag. Wij volgen de stappen van de Meldcode. De meldcode bestaat uit 5 stappen. Hiermee worden de signalen zorgvuldig in kaart gebracht, de zorgen bespreken en een beslissing nemen over melden en/of hulpverlenen.

Het is bedoeld om iedereen die werkzaam is binnen onze opvang handvatten te bieden om op een professionele manier te signaleren en te handelen bij vermoedens van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag, kortom allerlei onwenselijke situaties.

Vertrouwensinspecteur
In een geval van vermoedens van mishandeling door een van de medewerkers of houder(s) geldt een aangifteplicht en wordt er een melding gedaan bij de vertrouwensinspecteur.

De vertrouwensinspecteur is onafhankelijk en adviseert en informeert over wat te doen als er aanwijzingen zijn dat een medewerker een geweld- of zedendelict begaat of heeft begaan en een kind hiervan het slachtoffer is. Een vertrouwensinspecteur onderzoekt niet of een houder of medewerker het misdrijf heeft gepleegd. Dat doet de politie.

Er is een team van vertrouwensinspecteurs bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer 0900-111 3 111 of via de onderwijsinspectie .