Bunny is geopend vanaf 06:00

Klachten

Z

Klacht doorgeven

Ben je onverhoopt ontevreden over de dienstverlening van BUNNY, dan horen wij dit graag persoonlijk. BUNNY doet er alles aan om dagelijks kwalitatieve opvang te bieden. Wij vinden het belangrijk dat je bij ons terecht kan als je hier anders over denkt.

Hava Karahan is het eerste aanspreekpunt voor jou om je klacht intern te behandelen. Samen zoeken we naar een oplossing. Het indienen van een klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht moet voorzien zijn van een dagtekening, naam en e-mail adres van de indiener, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft  en een omschrijving van de klacht. 

Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. 

 

Z

Klachtenreglement

Mocht interne klachtenafhandeling niet leiden tot een oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie en advies en aanmelding van de klacht bij het klachtenloket Kinderopvang of direct bij de geschillencommissie. 

De klant kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. 

Geschillencommissie Kinderopvang                                                                                          Postbus 90600                                                                                                                                       2509 LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl

 

 

Z

Klachtenregeling oudercommissie

Deze klachtenregeling heeft betrekking op geschillen tussen ondernemer (houder kinderdagverblijf) en oudercommissie ter zake de bevoegdheden van de oudercommissie als bedoeld in artikel 60 Wet kinderopvang. Deze regeling wordt uitgevoerd door de landelijke geschillencommissie Kinderopvang, waarbij BUNNY is aangesloten.

Z

Jaarverslag Klachten

Elk jaar zal door BUNNY een klachtenrapport worden opgesteld over de gemelde klachten van dat jaar Dit verslag wordt ook naar de inspecteur kinderopvang van de GGD gestuurd.